Regulamin zakupu biletu na wydarzenia Fundacji Talent Factory obowiązuje od dnia 1 lipca 2022 r.

 • ZASADY OGÓLNE

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez Fundacje Talent Factory (dalej FTF). Każdy Klient najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się z Regulaminem zakupu biletu FTF umową na odległość ma możliwość zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

Dokonując transakcji na stronie https://talenfactory.pl, Klient może zawrzeć umowę zakupu biletu.

Sprzedaż biletów na stronie https://talenfactory.pl jest prowadzona przez: Fundację Talent Factory
adres siedziby: ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice, NIP: 9542805609. Fundacja jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000791347.

Rezerwacje i zapytania dotyczące zamówień: formularz kontaktowy dostępny w zakładce kontakt na stronie: https://www.talenfactory.pl/kontakt

 • PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW I DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Bilety są sprzedawane na stronie https://talenfactory.pl Zamawiając Bilety oraz dokonując za nie płatności Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych np. kwoty przelewu, numeru rezerwacji lub kodu płatności lub danych płatnika uniemożliwiające identyfikację Klienta może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty oraz anulowaniem transakcji.

2.1. Zakup biletów na stronie https://talenfactory.pl

Po dokonaniu wyboru wydarzenia z oferty wydarzeń Fundacji Talent Factory oraz wyboru rodzaju biletów należy wypełnić formularz z danymi osobowymi.
Płatność za bilety odbywa się z wykorzystaniem serwisu PayU.

Płatność za pośrednictwem PayU S.A. Klient klikając pole „Kupuję i płacę”, wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie. Naciśnięcie przycisku “Kupuję i płacę”, oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty i stanowi potwierdzenie zakupu na stronie https://talenfactory.pl. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę PayU S.A. Po otrzymaniu przez FTF od PayU S.A. informacji o realizacji płatności przez Klienta na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane potwierdzenie. Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji biletów oraz bilet elektroniczny wysyłany w wiadomości e-mail w postaci linku lub załącznika.
Rezerwacja jest zobowiązująca dla FTF dopiero po wysłaniu na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji potwierdzenia zarejestrowania płatności na stronie https://talenfactory.pl. W przypadku opłaty za bilet przelewem online lub kartą za pośrednictwem PayU S.A. wysłanie do Klienta mailowego potwierdzenia zarejestrowania płatności na stronie https://talenfactory.pl następuje po otrzymaniu przez FTF potwierdzenia z PayU S.A. o dokonaniu płatności przez Klienta.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu rezerwacji należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta: przez formularz kontaktowy dostępny w zakładce kontakt na stronie  https://www.talenfactory.pl/kontakt/.
Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających zakup biletów bez ingerencji Klienta. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania biletów zakupionych z użyciem niedozwolonych narzędzi.

2.2. Zamówienia grupowe

Zamówienia grupowe (obejmują rezerwacje biletów dla grup powyżej 10 osób) są realizowane przez zespół Obsługi Klienta. Aby złożyć zamówienie grupowe należy skontaktować się przez formularz kontaktowy dostępny w zakładce kontakt na stronie https://www.talenfactory.pl/kontakt.

 • BILETY

3.1. Zasady ogólne

Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu na jakie został wystawiony. Zakup biletu oznacza akceptację Regulaminów dotyczących uczestnictwa w wydarzeniu. Pojedynczy bilet uprawnia do wejścia jedną osobę. Bilet jest wyłącznie biletem imiennym. Bilet imienny uprawnia do wejścia jedynie osobę, której imię i nazwisko zostało wskazane na bilecie. Dopuszczalność i tryb zmiany danych na bilecie imiennym, w tym konieczność poniesienia opłaty za zmianę danych i jej wysokość, określa Organizator wydarzenia w takim przypadku należy skontaktować się przez formularz kontaktowy dostępny w zakładce kontakt na stronie  https://www.talenfactory.pl/kontakt.

Bilet podlega weryfikacji w momencie wejścia na wydarzenie – nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu. Bilet nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób – w przypadku wykrycia takiego postępowania, bilet traci swoją ważność. Klient powinien przechowywać bilety w bezpiecznym miejscu. FTFnie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione bilety.

Duplikaty biletów wystawiane są wyłącznie w sytuacji, gdy FTF wydarzenia przewiduje taką możliwość. Wydawanie duplikatów może wiązać się z koniecznością zapłaty opłaty administracyjnej w wysokości 50 zł.

Klient ma prawo weryfikowania zgodności biletu z treścią złożonego przez niego zamówienia. W przypadku, gdy treść biletu jest niezgodna z zamówieniem Klient obowiązany jest zgłosić ten fakt niezwłocznie do FTF, gdyż błędy w treści biletów mogą skutkować odmową możliwości uczestniczenia w wydarzeniu.

Zniszczenie biletu może spowodować brak możliwości weryfikacji kodu a w konsekwencji odmówienie wstępu na wydarzenie.

Bilet uprawnia do uczestniczenia w wydarzeniu w miejscu wskazanym w jego treści. FTF w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z przyczyn technicznych lub produkcyjnych, są uprawnieni do zmiany pierwotnie zamówionych miejsc na inne zarówno przed, jak i w trakcie wydarzenia. FTF zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń ilościowych przy zakupie biletów na określone wydarzenia przez jedną osobę. Liczba ta jest określona przez FTF i jest weryfikowania przy każdej transakcji.  Polityka ta ma na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk w zakresie zakupów biletów. Ograniczenie dotyczące maksymalnej liczby biletów może przypadać na osobę. Powyższe zastrzeżenie nie może być obchodzone poprzez zakładanie dodatkowych kont przez tego samego Klienta. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania biletów zakupionych powyżej tego limitu. Bilety mogą być sprzedawane z określonymi zastrzeżeniami dotyczącymi wstępu lub wykorzystania, takimi jak dotyczące ograniczonego, przesłoniętego lub bocznego widoku lub minimalnego wieku uprawniającego do wstępu. Wszelkie tego typu zastrzeżenia będą zamieszczone na naszej stronie internetowej lub zostaniecie Państwo o nich powiadomieni w inny sposób przed lub w momencie dokonywania rezerwacji biletów.

Nabywanie w celu odsprzedaży z zyskiem biletów wstępu na wydarzenia FTF albo ich sprzedaż z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 281, ze zm.). Ponadto, FTF zabrania odsprzedaży lub przekazania biletów na poszczególne wydarzenia.

Decyzje w zakresie odwołania wydarzenia, zwrotów pieniędzy z tytułu odwołania wydarzenia, w zakresie zamiany biletu, odmowy wstępu na wydarzenie, nakazania  opuszczenia wydarzenia, w zakresie  zmiany programu wydarzenia, miejsca posiadaczowi biletu podejmuje FTF na zasadach określonych w regulaminach dotyczących wydarzenia.

3.2. Ceny oraz kategorie cenowe

W zależności od wydarzenia na stronie  https://www.talenfactory.pl dostępne są bilety w różnych kategoriach cenowych. Na niektóre wydarzenia dostępne są również bilety ulgowe oraz pakiety specjalne, jak np. 3+1 (tzn. kup cztery bilety zapłać za trzy). Takie bilety są udostępniane na dane wydarzenie w zależności od decyzji FTF jako organizatora wydarzenia. O cenach biletów na wydarzenie decyduje FTF.

W trakcie trwania sprzedaży biletów na stronie  https://www.talenfactory.pl pula biletów może być zwiększana (mogą być dodawane kolejne bilety do sprzedaży) lub zmniejszana. Wobec tego wskazane jest zapoznawanie się przez Klientów z aktualną ofertą FTF.

Ceny biletów mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży. W związku z tym w wypadku anulowania rezerwacji biletów dokonanej na stronie  https://www.talenfactory.pl np. z powodu wpłaty przez Klienta należności za bilety po terminie lub niepotwierdzenia przez system płatności elektronicznych uiszczenia opłaty za Bilet w terminie, FTF nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu biletów w wybranej przez Klienta pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie FTF pozostaną jedynie bilety droższe).

3.3. Kody rabatowe

Na stronie https://www.talenfactory.pl dostępne są kody rabatowe o określonych nominałach. Kody rabatowe obniżają cenę brutto każdego biletu lub cenę brutto całego zamówienia o zniżki na jakie opiewają. W zależności od konkretnego przypadku lub wydarzenia, którego dotyczą kody rabatowe, maksymalna liczba biletów, co do których można zastosować kody rabatowe jest określona ilościowo. Kody rabatowe mogą obowiązywać przez cały okres sprzedaży lub tylko w określone dni. Mogą dotyczyć grupy wydarzeń lub pojedynczego wydarzenia. Kody to kombinacja znaków literowych lub znaków literowych i liczb. O wprowadzeniu oraz warunkach obowiązywania kodów rabatowych zawsze decyduje FTF. Kody rabatowe mogą być publikowane za pomocą wszelkich środków komunikowania, w tym w mediach, w mediach społecznościowych, w newsletterach, na stronie internetowej na stronie https://www.talenfactory.pl

 

 • DOSTAWA I ODBIÓR BILETÓW

Wszystkie bilety sprzedawane na stronie  https://www.talenfactory.pl dostarczane są w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, umożliwiającej ich wydrukowanie przez rezerwującego we własnym zakresie. Do wydruku biletów należy używać białego papieru w formacie A4 tak, aby wydrukowane kody były dobrze widoczne. Pojedynczy bilet uprawnia do wejścia na dotyczące go wydarzenie jedną osobę. FTF nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego biletu przez rezerwującego lub osoby trzecie, którym rezerwujący udostępnił dane otrzymanego biletu (w tym wydruku lub kopii elektronicznej). FTF nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta, w trakcie wykonywania rezerwacji, błędnego adresu e-mail, na który przesyłane są bilety.

 • SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

Po zatwierdzeniu rezerwacji na stronie  https://www.talenfactory.pl poprzez kliknięcie pola: „Kupuję i płacę” Klient zostanie przekierowany na stronę serwisu PayU S.A. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji przelewów online przeprowadzanych na stronach internetowych PayU S.A. odpowiada PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, zgodnie ze swoim regulaminem.

 • KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA SERWISU FTF


Przez formularz kontaktowy: w zakładce kontakt na stronie https://www.talenfactory.pl/kontakt

Dział Obsługi Klienta jest czynny wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.
W szczególnych przypadkach godziny pracy Działu Obsługi Klienta mogą ulec zmianie. W przypadku zmiany godzin pracy aktualne informacje będą zamieszczone na stronie https://www.talenfactory.pl/kontakt/.

 • FAKTURA

Po uprzednim zaznaczeniu na karcie rezerwacji biletów opcji otrzymania faktury VAT, faktura ta zostanie dostarczona Klientowi na zasadach i w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku otrzymania przez FTF całości zapłaty za bilet, fakturę VAT wystawia się Klientowi nie później niż 15 (piętnastego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zapłata została przez FTF otrzymana. Na karcie rezerwacji biletu Klient, wybierając opcję dostarczenia faktury VAT, zaznacza zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej. W przypadku zaznaczenia takiej zgody faktura VAT jest przesyłana na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji w formacie pdf lub w postaci linka umożliwiającego pobranie takiej faktury.

 • WSTĘP I UCZESTNICTWO

FTF będąca Organizatorem wydarzenia lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie są upoważnieni do odmówienia wstępu w razie, gdy klienci dopuszczą się naruszenia jakichkolwiek postanowień i warunków wydarzenia lub warunków przez nich ustalonych. FTF lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie mogą okazjonalnie przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom.

W przypadku spóźnienia, FTF lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie podejmą starania w celu zapewnienia osobom spóźnionym wstępu w trakcie przerwy na wydarzenie, przy czym wstęp nie zawsze może zostać zagwarantowany.

Nieupoważnione używanie sprzętu fotograficznego lub nagrywającego jest zabronione. Pióra laserowe, telefony komórkowe, psy (poza będącymi przewodnikami osób z niepełnosprawnościami) i własne artykuły spożywcze i napoje klientów mogą być także zabronione (prosimy o sprawdzenie regulaminu obiektu oraz regulamin wydarzenia).

Przedłużająca się ekspozycja na hałas może uszkadzać słuch.

Przed dokonaniem zakupu Biletów Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi danego wydarzenia. W trakcie niektórych wydarzeń mogą być używane efekty specjalne takie jak efekty dźwiękowe, audiowizualne, świetlne oraz pirotechniczne, które mogą stanowić przeciwwskazania zdrowotne dla niektórych osób.

Klienci są zobowiązani do zapoznania się z wytycznymi organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz przestrzegania zasad określonych przez organizatora wydarzenia.

 • ZWROTY BILETÓW

9.1. Prawo odstąpienia od umowy

W przypadku zakupu biletów Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów FTF poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

W przypadku odstąpienia od umowy FTF zobowiązuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności. Wszelkie zwroty płatności będą dokonywane przy użyciu tego samego sposobu płatności, którego użył Klient, chyba że zgodzi się on na inny rodzaj zwrotu.

9.2. Zwroty

9.2.1. Zwrot w przypadku odwołania wydarzenia

W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za bilet, chyba że Klient wskaże inny numer rachunku wysyłając FTF email z konta pocztowego przypisanego do zamówienia.

W przypadku płatności kartą płatniczą środki zostaną zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za bilet.

Zwrot środków za zakupione bilety nastąpi w terminie 14 dni od dnia odwołania wydarzenia.

9.2.2. Zwrot w przypadku zmiany daty lub miejsca wydarzenia

W przypadku zmiany daty wydarzenia, FTF zaproponuje Klientom miejsca na wybrane wydarzenie w innym terminie (w miarę dostępności) o wartości odpowiadającej wartości pierwotnie zakupionych biletów. Aby dokonać zwrotu biletu należy wysłać wiadomość przez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://www.talenfactory.pl/kontakt podając informację o chęci zwrotu biletu oraz numer zamówienia. Zwrot środków za zakupione bilety nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przez FTF informacji o chęci zwrotu biletu. W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za bilet, chyba że Klient wskaże inny numer rachunku wysyłając FTF email z konta pocztowego przypisanego do zamówienia. W przypadku płatności kartą płatniczą informację o płatności kartą należy podać w zgłoszeniu. Środki będą zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za bilet.

9.2.3. Inne zwroty

Zwrot biletów lub ich wymiana, w przypadkach innych niż te, o których mowa w pkt 9.2.1. i 9.2.2. powyżej nie są możliwe.

 • REKLAMACJE

Reklamacje związane z zakupem biletu na stronie https://www.talenfactory.pl mogą być zgłaszane w formie elektronicznej przez formularz kontaktowy w zakładce kontakt na stronie https://www.talenfactory.pl/kontakt lub pisemnie listem poleconym na adres FUNDACJA TALENT FACTORY, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez FTF następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie od 30 dni od dnia jej otrzymania.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

FTF ponosi odpowiedzialność za bilety zakupione wyłącznie na stronie https://www.talenfactory.pl. Bilety odkupione od innych Klientów, zakupione w nieoficjalnych punktach sprzedaży lub za pośrednictwem podmiotów trzecich, nieposiadających praw do sprzedaży i dystrybucji biletów, mogą okazać się nieważne.

Zamówione przez Klienta samodzielnie usługi, w tym turystyczne, hotelarskie i usługi w zakresie zakwaterowania w związku z wydarzeniem są organizowane na własne ryzyko Klienta.

 • PRAWO WŁAŚCIWE

Transakcje kupna biletów oraz wszelkie czynności określone regulaminem podlegają przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej. W odniesieniu do Klienta będącego konsumentem, w rozumieniu rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), i mającego miejsce zwykłego pobytu w krajach Unii Europejskiej, wybór prawa Rzeczpospolitej Polskiej nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów tego państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 • DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Klientów jest FUNDACJA TALENT FACTORY, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice.

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail iod@talenfactory.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres Inspektor Ochrony Danych, FUNDACJA TALENT FACTORY, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice.

Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu, utworzeniem konta w serwisie oraz zakupem biletów na wydarzenia, będą przetwarzane w następujących celach: obsługi utworzonego konta, obsługi zakupu biletów, dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym windykacji) i odszkodowań, prowadzenia działań marketingowych, sprzedaży biletów i innych usług, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach, prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa archiwizacji, spełniania obowiązku prawnego ciążącego na FUNDACJA TALENT FACTORY, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice.

Podstawą prawną przetwarzania danych Klientów będzie: udzielona zgoda, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Klientów.

Dane Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom: procesorom (podmioty przetwarzające) w związku ze zleconymi przez FUNDACJA TALENT FACTORY działaniami realizowanymi w imieniu FUNDACJA TALENT FACTORY, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Klientów, kancelariom prawnym, którym FUNDACJA TALENT FACTORY zleciła np. prowadzenie postępowania. Dane Klientów będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na FaceBook, w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics, oraz w związku z wysyłką mailingu informacyjnego o wysyłce przy wykorzystaniu MailChimp.

W trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 dane osobowe Klientów mogą być udostępniane Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym w celu umożliwienia kontaktu z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu, Przekazanie danych osobowych Klientów ma ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.

Okres przetwarzania danych osobowych Klientów jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować FUNDACJĘ TALENT FACTORY do przetwarzania danych przez określony czas (np. dane nt. faktur przechowujemy przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego), okres, który jest niezbędny do obrony interesów FUNDACJI TALENT FACTORY, okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto, informujemy, że Klienci mają prawo do: żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących sprostowania ich danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia ich danych lub ograniczenia ich przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania ich danych osobowych przeniesienia ich danych osobowych

Klienci mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie wyrażenia zgody przykładowo odbywa się poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez FUNDACJĘ TALENT FACTORY., Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

FUNDACJA TALENT FACTORY korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies. Te informacje posłużą do konstruowania ofert dopasowanych do potrzeb Klientów, w szczególności preferencji, miejsca pobytu, zainteresowań, poprzednich zakupów.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem a danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem “Dane osobowe” lub na skrzynkę iod@talenfactory.pl.

Regulamin obowiązuje od dnia 01 lipca 2022 r.